လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

Gaddafi, the Poet

The day I got a hole in my head,
I showed my last humanity against the crime
While I was crying, 'Don't shoot me'.

I now am resting in peace,
While all are reading my past
Turning themselves into kindhearted sadists.

After heart of the whole put a hole in my head,
I do rest in peace.

ကဗ်ာဆရာ ဂဒါဖွီ

ငါ့ေခါင္းမွာ အေပါက္ေလးတစ္ေပါက္ ရခဲ့တဲ့ေန႔က
ဒီရာဇ၀တ္မႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ငါ့ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး လူသားဆန္မႈအျဖစ္
ငါက `ငါ့ကို မပစ္ၾကပါနဲ႔´ လို႔ ေအာ္ဟစ္တုန္႔ျပန္ခဲ့တယ္

အခုေတာ့ ငါက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အနားယူေနတယ္
အားလံုးက ငါ့အတိတ္ေတြကို ဖတ္႐ႈေနစဥ္
သူတို႔ရဲ႕ ႏွိပ္စက္လိင္စိတၱဇတြက ႏွလံုးသားလွမႈအသြင္ယူလို႔

ေ၀ေနယ်ေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားက ငါ့ေခါင္းမွာ အေပါက္တစ္ေပါက္ေဖာက္ၿပီးေနာက္
ငါ အေႏွာင့္အယွက္မဲ့စြာ အနားယူၿပီ။

Tazar (Moonlitpath)
October, 2011

0 comments:

Post a Comment