လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

တားျမစ္သစ္ေတာ (The Nongame Plantation)

တစ္ေယာက္တည္း
ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေနရတာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ
ကိုယ့္ေတာကိုယ္ နက္သထက္နက္ေအာင္ပ်ဳိး
မိႈခ်ဳိးမွ်စ္ခ်ဳိးလို႔ မရေတာ့တဲ့အထိ။


I'm all alone.
I'm in supreme alienation.
I keep cultivating my own forest
So as to be pristine at the deepest.

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)

0 comments:

Post a Comment