လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

Setting Free
အစကို အဆံုးထိ
မဆြဲေတာ့ဘူး
အခ်စ္ကို လက္ေရးတိုနဲ႔ ဖြဲ႕ျဖစ္ခဲ့ပံုမ်ား

အားလားလား
ကၽြန္ေတာ့္လက္ကို ကိုက္သြားတဲ့ မိုဗီဒစ္*။

* Moby-Dick by Herman Melville

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)

0 comments:

Post a Comment