လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

ေခတ္မီဆန္းျပားေသာ ျမက္ပင္

ကဗ်ာဆရာ ျဖစ္ခ်င္တယ္
ဖွီေလာ္ေဆာ္ဖွာ ျဖစ္ခ်င္တယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အား
ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလံုးသား ေပးသနားပါ။

ကၽြန္ေတာ္ဟာ အစိမ္းသက္သက္
ႏြယ္ျမက္ေလးတစ္ပင္ပါ။

ထိုေန႔မွစကာ
ျမက္ပင္သည္ ညွိဳးေရာ္ေျခာက္ေသြ႕တတ္သည္အထိ
ဆန္းျပားသိတတ္ခဲ့ေလ၏။       ။

The Sophisticated Grass

I want to be a poet
I want to be a philosopher.

Please kindly,
Let me have brain and heart.

I am in fact,
A rain-forest grass.

Since then,
The grass evolved, sophisticated
Enabling dryness and stress.


ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)

0 comments:

Post a Comment