လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

“ဒြိဟလူ”

ၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္” ဆိုတာ
ကိုယ့္အျမင္မွာ
မေရရာတဲ့ သဒၵါပုဒ္ေလ...။

Future Perfect Tense နဲ႔ ေရးဖို႔
နမူနာတစ္ခုေတာင္ ရွာမေတြ႕တဲ့ေကာင္။

မင္းနာမည္ေလး
ကိုယ့္၀ါက်ေတြထဲ
ဘယ္လို ထည့္ေရးရက္ပါ့မလဲ...။

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)

0 comments:

Post a Comment