လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖဴစင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစြန္းအထင္း ကင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၾကား ခ်ည္ေႏွာင္ထားခဲ့ေသာ ေႏွာင္ႀကိဳးသည္ မွဲ႔တစ္ေပါက္မစြန္းဘဲ ျဖဴစင္ရွင္းသန္႔ေနခဲ့သည္ကို အျခားသူမ်ား ေကာင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသို႔လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ သူမကို ျဖဴစင္စြာ ခ်စ္ခဲ့သည္။ သို႔မဟုတ္ သူမကို ခ်စ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္၏အခ်စ္သည္ ျဖဴစင္ရွင္းသန္႔သည္ဟု အျခားသူမ်ားက ျမင္ေတြ႕လက္ခံႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသို႔ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူမအေပၚ အမ်ား၏ ႐ႈျမင္ထားခ်က္သည္ မွန္ကန္သည္ဟု သက္ေသျပရန္၊ သို႔မဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အျဖဴစစ္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါက ကၽြန္ေတာ္ အားထုတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္းစသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အာရံုခံအဂၤါမ်ားမွ ခံစားႏိုင္ေသာ နယ္ပယ္အ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္း ကၽြန္ေတာ္ သူမအေပၚ ျဖဴစင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ အမ်ားလက္ခံသလို သူမလည္း သံသယကင္းစြာ လက္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ား ျမင္ကြင္းမွ ပုန္းလွ်ဳိးေနသည့္၊ ရုပ္ပိုင္း အာ႐ံုခံအဂၤါမ်ားမွ ေလာင္းရိပ္မိေနသည့္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ မေနာကံျဖင့္ သူမအေပၚ ကၽြန္ေတာ္ ျပစ္မွားလြန္က်ဴးမိသမွ်တို႔ကို မည္သူမွ် တေရးတယူ ထည့္တြက္ျခင္းမျပဳဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ျဖဴစင္ျခင္းဟူေသာ စကားလံုးကို စိုးစဥ္းမွ် အျငင္းမပြားၾကျခင္းအေပၚ ကၽြန္ေတာ္ အနည္းငယ္ အံ့အားသင့္မိရသည္။ ထိုထက္ သူမကိုယ္တိုင္က ကၽြန္ေတာ္၏ ျဖဴစင္မႈအေပၚ ေမးခြန္းမထုတ္သည္သာမက ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယံုၾကည္ပါသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္သိသာေစရန္ ျပသခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားလည္ႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္၏ အသိဉာဏ္က မလံုမေလာက္ျဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ တစ္ေန႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္၏ သူမအေပၚ မေနာကံျဖင့္ ျပစ္မွားလြန္က်ဴးမိသမွ်တို႔ကို သူမအား အသိေပးရန္ ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳးစား ၾကည့္မိခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ ၀န္ခံျခင္းအားျဖင့္သာ စစ္မွန္ေသာ ျဖဴစင္မႈကို ကၽြန္ေတာ္ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္သာ ကၽြန္ေတာ္၏ ျဖဴစင္မႈကို ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လက္မေထာင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

သူမႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ၾကားရွိ တစ္ခုတည္းေသာ ၾကားခံဆက္သြယ္ခ်က္မွာ ဘာသာစကားသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္၏ မေနာကံမွ ပံုရိပ္မ်ားကို ဘာသာစကားအားျဖင့္ ဖမ္းယူပံုေဖာ္ႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္ အားထုတ္မိခဲ့သည္။ သူမအေပၚ ကၽြန္ေတာ္ထားရွိခဲ့သည့္ စိတ္ကူးအေတြးထည္မ်ားအား ဘာသာစကားျဖင့္ တည္ေဆာက္လိုက္မိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ပင္ ျပန္လည္ဖတ္႐ႈရန္ မ၀ံ့မရဲျဖစ္ရသည့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္၊ ၀ါက်အခ်ဳိ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ ဖန္တီးလိုက္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ မေနာကံမွ သူမအေပၚ လြန္က်ဴးခဲ့သည္မ်ားကို ဘာသာစကားအားျဖင့္ ဘယ္ေတာ့မွ် အျပည့္အ၀ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္မွန္း ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းနည္းစြာ သိရွိခဲ့ရပါသည္။ မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ မမွတ္မိျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ကူးထည္မွ ဘာသာစကားသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ မလိုလားအပ္ဘဲ ၀င္ေရာက္လာေသာ အက်ည္းတန္မႈကို ရင္ဆိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္၏ ရဲစြမ္းသတၱိ မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကၽြန္ေတာ္၏ မေနာကံမွ ဖမ္းဆုပ္မရသည့္ အရွိတရားအခ်ဳိ႕ကို သူမထံသို႔ ႐ိုးသားျဖဴစင္စြာ ဖြင့္လွစ္ျပသရန္ ဘယ္ေတာ့မွ် ျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ သူမႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္တို႔၏ ထင္ရွားသည့္အမွတ္အသားမရွိေသာ ဂုဏ္သိကၡာဆိုသည့္ စိတၱဇနာမ္အား မလြန္ဆန္ႏိုင္စြာ ေလးစားေနရျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ ျဖဴစင္မႈမွာ အမ်ားတကာ၏ အျမင္အတြက္သာ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္အတြက္ မဟုတ္ဟု ေခ်ာင္ထဲက ေခြးေလးတစ္ေကာင္လို နားလည္ခဲ့ရသည္။ ဤသို႔လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏ ႐ိုးသားျဖဴစင္မႈကို ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနခဲ့မႈမွာ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ မေနာကံမွ သူမအေပၚ ျပစ္မွားလြန္က်ဴးမိသမွ်တို႔သည္ သူမအား စိုးစဥ္းမွ် ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ ကၽြန္ေတာ့္တစ္ဦးတည္း အေပၚသို႔သာ ကြက္၍ ႏွိပ္စက္ညွင္းဆဲေနခဲ့ပါသည္။

စိတ္ကူးအေတြးထည္မ်ားအား သူမႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ၾကား ကူးလူးဆက္သြယ္ေစရန္ တစ္ခုတည္းေသာ ၾကားခံနယ္မွာ ဘာသာစကားသာ ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္မူ ကူကယ္ရာမဲ့ေနသူတစ္ဦးပမာ ကၽြန္ေတာ္ ခံစားေနရသည္။ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္စိမွ ျမင္ေတြ႕ရေသာ သူမ၏ သိမ္ေမြ႕ေသာ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား၊ သူမ၏ ကိုယ္သင္းရနံ႔၊ ကၽြန္ေတာ္ (ယေန႔ထိ) ကိုင္တြယ္မၾကည့္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ႏူးညံ့မည္ဟု ယံုၾကည္ရသည့္ သူမ၏ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ား၊ သူမ၏ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေမာသံအခ်ဳိ႕။ ဤသို႔ သူမ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကို မည္သို႔မွ် ေဖာ္ညႊန္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အာရံုမ်ားမွအပ သူမႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ၾကား နီးစပ္စြာ ဆက္သြယ္ေပးသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာမွာ ဘာသာစကားျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ လူျမင္မခံ၀ံ့ေလာက္သည့္ ဘာသာစကား၏ အက်ည္းတန္မႈကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိရေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္ ေၾကကြဲရပါသည္။ ၎အား ဘာသာစကား၏ အက်ည္းတန္မႈမဟုတ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကူးထည္မ်ား၏ ညစ္ညမ္းမႈသာျဖစ္သည္ဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဆင္ေျခကန္မည္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္က ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းရပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္၏ မေနာကံအတြင္းမွ သူမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စိတ္ကူးထည္မ်ားအေပၚ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဘယ္တုန္းကမွ် မအီမသာႏွင့္ အျပစ္မကင္းစိတ္ကို စိုးစဥ္းမွ် မခံစားခဲ့ရဖူးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူမၾကားရွိ ေစတမန္မွာ ရုန္းရင္းၾကမ္းတမ္းလွသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ သူမအေပၚ မေနာကံျဖင့္ ျပစ္မွားလြန္က်ဴးမိသမွ်တို႔ကို ၀န္ခံႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမွာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ရပါၿပီ။ သူမႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္၏ အျမင္တြင္ မည္သည့္အခါမွ် ရိုးသားသူတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ခဲ့ရပါၿပီ။

ယခုထိ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္သူမသည္ ျဖဴစင္ေနဆဲ ရွိပါသည္။ အစြန္းအထင္း ကင္းဆဲရွိပါသည္။ မွဲ႔တစ္ေပါက္မစြန္းေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ၾကည္လင္ရွင္းသန္႔ေနသည့္ ရိုးသားမႈကို အမ်ားျမင္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ား အငမ္းမရ ဖတ္႐ႈေလ့ရွိတတ္သည့္ ေရးလက္စ မွင္ျပာျပာ၀ါက်အခ်ဳိ႕ပါ စာရြက္ေလးအား ကၽြန္ေတာ္ လံုးေခ်ပစ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ စိတ္ပါလက္ပါ မီးရႈိ႕ေနလိုက္သည္။ ေသးသြယ္သည့္ အဆိုပါမီးေတာက္ေလးတြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ ရိုးသားျဖဴစင္မႈတို႔သည္ ေလာင္ကၽြမ္းျပာက်ေနခဲ့သည့္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲသာ သိခဲ့သည္ဟု ေတြးမိသျဖင့္ ခပ္ေရးေရး ျပံဳးမိလိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ သူမကို ခ်စ္ပါသည္။

◄ ေတဇာ ►

1 comments:

Anonymous said...

ကၽြန္ေတာ္ သူမကို ခ်စ္ပါသည္။
ခပ္ေရးေရး ျပံဳးမိပါလိုက္သည္။ ............
:)

Post a Comment