လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

အိပ္မက္မ်က္မွန္ (The Dream Spectacles)

အိပ္မက္ထဲက အိပ္မက္

ရုတ္တရက္ လန္႔ႏိုးမိျပန္တယ္
ဟာ ငါဘယ္ကိုေရာက္ေနတာလဲေပါ့
ဘယ္အခ်ိန္က စအိပ္ခဲ့မိတယ္ဆိုတာပါ
ဇေ၀ဇ၀ါ
ဒီအိပ္မက္ကမၻာမွာ…။

The Dream in the Dream

I suddenly wake up again
Oh, where have I been?
I too missing
The started time
In the dreamy world of mine.

မ်က္မွန္

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ တစ္ေနရာရာမွာ
ရွိခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။
ရွိခဲ့တာမွာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တစ္ေနရာရာ
ရွိေနတာ။

Spectacles

Nothingness is
In certain space and time.
But in being,
Certain space and time is being.

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)
Theme: Time & Space

0 comments:

Post a Comment