လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

တည္ေနရာႏွင့္ နယ္နိမိတ္

တည္ေနရာရွာျခင္း

သူဟာ တစ္ခ်ိန္က ကမၻာကို ေက်ာ္ခဲ့တယ္
ကမၻာကို ခုေတာ့ သူကေက်ာ္ခဲ့ၿပီေပါ့
ကမၻာဟာ ေနာက္မွာက်န္ေနၿပီ
အခု သူ ဘယ္မွာတဲ့လဲ။

Navigation

He once passed over the word
The world had been already passed by him now
The world is after him
Please tell where is he now?

နယ္နိမိတ္

ကၽြန္ေတာ့္ မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ခ်င္ပါတယ္
အတတ္ႏိုင္ဆံုး
ဒါ ျဖစ္သင့္ပါရဲ႕လား။

သင္ဟာ
အတြင္းထဲကေနသာ ခ်ဲ႕ထြင္မႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္။
မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းရဲ႕ အျခားေသာတစ္ဘက္မွာ…။

Border

I want to broaden my horizon
As much as I can
Should it be like that?

You
Are able to do broadening only within
What if different sides of the horizon?

Moonlitpath Poem

0 comments:

Post a Comment