လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

အစြန္းေရာက္ အလိမၼာ (The Extreme Cleverness)

အစြန္းေရာက္ျခင္း

အလြန္႔ကို ေတာ္ရင္
သင္
အေတာ့္ကို လြန္ေနၿပီ။

The Extreme

Extreme cleverness is
Not your clever extreme.

အလိမၼာ

အလြန္ေတာ္ရင္ ေတာ္ေတာ့
အေတာ္လြန္ရင္ မေတာ္ေတာ့ဘူး။

Cleverness

Extreme cleverness is enough.
Over cleverness is extreme.

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)

0 comments:

Post a Comment