လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

က်ရႈံးမႈ ရက္စက္က်ိန္စာ

ကၽြန္ေတာ္ဟာ က်႐ႈံးမႈနဲ႔အတူတူ
ေန,ေနတယ္
က်႐ႈံးမႈရဲ႕ ဦးေခါင္းက
ေငြလႊာေရာင္ ဆံပင္ေတြကို
အျမဲ ျမင္,ေနတယ္
ကၽြန္ေတာ့္ကို ႏႈတ္ဆက္ခြင့္ျပဳပါေတာ့
အေဖ။

ဒီစကားေျပကဗ်ာကို
ဘယ္ေတာ့မွ မရြတ္ဆိုသင့္တဲ့အေၾကာင္း
က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုေပးရန္
အရိပ္,ဘုရားသခင္တစ္ပါးကို ဖန္ဆင္းဖို႔
ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရပါတယ္။

Brutal Curse of Despair

I am living with
Despair
Always seeing silver hairs
Above the head of the despair
Let me say goodbye now
Dad!

I, myself failed to create
Certain phantom God,
It was to deliver me a reasonable moral message
Concerning why I never ought to chant,
This prose.

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)
Theme: Absurdity

0 comments:

Post a Comment